Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in juli 2019.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Goedwijs
Schoolpad 90

6045 AT Roermond
+31(0)6 401 20 200

ine@jebentgoedwijs.nl

Het gebruik van persoonsgegevens door Goedwijs

Goedwijs verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Goedwijs verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens indien van toepassing:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats (voor certificaten)
 • Geslacht
 • Gegevens in een offerte of plan van aanpak
 • Inhoud van communicatie

Doeleinden

Goedwijs verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Beheer van het cliëntenbestand
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
 • Het bieden van begeleiding op maat
 • Het verzorgen van opleidingen
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening
 • Benchmarking
 • Offrering en facturering
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Het kunnen aanbieden van (gepersonaliseerde) advertenties en informatie op de website of via email

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u (dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting).

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Goedwijs hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening
 • De bescherming van haar financiële belangen
 • De verbetering van haar diensten
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Goedwijs, indien van toepassing op uitvoering van de opdracht, persoonsgegevens uitwisselen. Goedwijs kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde Zzp’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Goedwijs aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Goedwijs zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Realiseert u zich dat uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Goedwijs zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Goedwijs zich te houden heeft aan wettelijke bewaarplichten, zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht.

Uw rechten

U heeft het recht om Goedwijs een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Goedwijs verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
Ine van der Heijden | Goedwijs | Schoolpad 90, 6045 AT Roermond | ine@jebentgoedwijs.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Goedwijs, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in juli 2019.
Goedwijs kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.

Ine van der Heijden | Goedwijs

terug