Algemene Voorwaarden Goedwijs

Artikel 1: Algemeen

1.1. Goedwijs: kantoorhoudend te Roermond, Schoolpad 90, 6045 AT. Ingeschreven in het handelsregister als eenmanszaak onder nummer: 56085036

1.2. Opdrachtgever: de (contractuele) wederpartij van Goedwijs, dan wel de partij tot wie Goedwijs haar aanbieding/offerte heeft gericht.

1.3. Werkzaamheden: dienstverlening op het gebied van interimactiviteiten, trainingen (congressen, seminars of studiedagen), opleidingen, cursussen, begeleiding en coaching, een en ander in de meest ruime zin van het woord. De dienstverlening geschiedt in het bijzonder in de branche van onderwijs/ educatie.

1.4. Offerte: elke langs schriftelijke, telefonisch of elektronische weg door Goedwijs aangeboden voorstel aan de Opdrachtgever tot het aangaan van een Overeenkomst. Opdrachtgever en Goedwijs, hierna gezamenlijk te noemen: Partijen.

1.5. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Goedwijs, al dan niet via haar website, gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten voor zover daarvan niet schriftelijk is afgeweken. Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht, ook wanneer de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever anders zouden luiden.

1.6. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Goedwijs zijn bevestigd aan de Opdrachtgever.

1.7. Goedwijs behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen ten aanzien van deze Algemene Voorwaarden gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Goedwijs zal Opdrachtgever schriftelijk van deze wijzigingen op de hoogte stellen.

1.8. Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.

1.9. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en Partijen beiden blijven binden.

Artikel 2: Overeenkomst, offertes en aanbiedingen

2.1. Offertes, aanbiedingen, voorstellen en soortgelijke opgaven van Goedwijs worden vrijblijvend gedaan en staan gedurende dertig (30) dagen na verzending door Goedwijs open voor acceptatie door de Opdrachtgever, tenzij daarin een andere geldigheidsduur is aangegeven, of deze eerder zijn ingetrokken. Voor de totstandkoming van een Overeenkomst dient Opdrachtgever de opdrachtbevestiging ondertekend retour te zenden per post of per e-mail.

2.2. De in voornoemde schriftelijke opgaven vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

2.3. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de feiten en omstandigheden waarop Goedwijs zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van offertes, aanbiedingen, voorstellen en soortgelijke opgaven, dan is Goedwijs gerechtigd deze wijzigingen te verdisconteren in de uitvoering van de werkzaamheden dan wel de overeengekomen prijs aan te passen.

2.4. Indien Opdrachtgever de met Goedwijs gesloten Overeenkomst annuleert voordat met de uitvoering van de werkzaamheden door Goedwijs een aanvang is gemaakt, is Opdrachtgever aan Goedwijs de volgende vergoeding verschuldigd: bij annulering langer dan een maand voor aanvang van de werkzaamheden 25% van het overeengekomen bedrag en bij annulering binnen dertig (30) dagen vóór aanvang van de werkzaamheden 50% van het overeengekomen (totaal) bedrag.

2.5. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst dient te geschieden bij aangetekend schrijven. Indien Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds beëindigt, is Opdrachtgever het volledig overeengekomen bedrag verschuldigd, alsmede alle door VKG ten gevolge van de beëindiging gemaakte kosten.

Artikel 3: Verplichtingen Goedwijs

3.1. Goedwijs zal zich inspannen om de werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

3.2. Goedwijs is gerechtigd bij de uitvoering van de werkzaamheden zich te laten vervangen of te laten bijstaan door een ander. Goedwijs meldt voorafgaand aan de vervanging aan Opdrachtgever wie de werkzaamheden namens haar uitvoer(en)(t). Daarbij heeft Opdrachtgever niet het recht de vervanger(s) te weigeren, anders dan op grond van objectieve kwalificaties. Goedwijs blijft ook tijdens de vervanging verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en het naleven van de gemaakte afspraken. De werkzaamheden worden dan ook uitgeoefend onder de naam en verantwoording van Goedwijs.

Artikel 4: Verplichtingen Opdrachtgever

4.1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Goedwijs aangeeft of waarvan de Opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden, tijdig aan Goedwijs worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde gegevens niet tijdig of volledig aan Goedwijs zijn verstrekt, heeft Goedwijs het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem te verstrekken gegevens. Goedwijs is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Goedwijs is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Goedwijs kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5: Uitvoering van de werkzaamheden

5.1. Bij de uitvoering van haar werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zal Goedwijs de bij haar aanwezige kennis en ervaring zo goed mogelijk inzetten en voor voldoende werkcapaciteit zorgdragen.

5.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de aan Goedwijs opgedragen werkzaamheden dit vereist, heeft Goedwijs het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3. Goedwijs is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende gedeeltes en/of fasen uit te (laten) voeren en periodiek te factureren en/of het aldus uitgevoerde gedeelte of de aldus uitgevoerde fase afzonderlijk te factureren.

Artikel 6: Geheimhouding

6.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie en gegevens gelden als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie en/of gegevens. Partijen zullen elkaar niet op onredelijke gronden de toestemming onthouden het bestaan van hun contractuele relatie publiekelijk bekend te maken.

Artikel 7: Intellectueel en industrieel eigendom

7.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op door Goedwijs in het kader van de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever gebruikte en/of al dan niet in samenwerking met Opdrachtgever ontwikkelde methodieken, model bedrijfsprocessen, materialen en formats, alsmede andersoortige werken, producten, knowhow etc., ongeacht de aard, vorm en inhoud daarvan, berusten bij Goedwijs.

7.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om het gebruiksrecht daarvan, indien overeengekomen tussen Partijen, tegen betaling, om niet, op welke wijze dan ook, geheel of gedeeltelijk over te dragen aan enige andere derde, tenzij Goedwijs dienaangaande vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1. Uit de aard van de werkzaamheden die Goedwijs ten behoeve van Opdrachtgever uitvoert vloeit voort dat Goedwijs jegens Opdrachtgever een inspanningsverplichting heeft. Dit betekent dat Goedwijs niet aansprakelijk is jegens Opdrachtgever voor het niet realiseren van enig expliciet of impliciet doel of resultaat, tenzij daaromtrent door Goedwijs uitdrukkelijk en schriftelijke garanties aan Opdrachtgever voor zijn gegeven.

8.2. Goedwijs is tegenover Opdrachtgever in geen geval aansprakelijk voor eventuele gevolgschade, economische schade c.q. zuivere vermogensschade zoals stagnatieschade, winstderving, bedrijfsschade en/of transactieschade, van welke aard of vorm dan ook.

8.3. De aansprakelijkheid van Goedwijs is in ieder geval in omvang beperkt tot het bedrag van de door Goedwijs voor de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden overeengekomen vergoeding zulks met een maximum van € 10.000,-- (zegge: tien duizend euro).

8.4. Het in het vorige lid bepaalde geldt niet indien en voor zover Goedwijs een aansprakelijkheidsverzekering heeft gesloten en haar ter zake van de ontstane schade dekking wordt verleend. Alsdan zal Goedwijs een schadevergoeding betalen tot het bedrag dat zij aan verzekeringsuitkeringen heeft ontvangen.

8.5. Goedwijs is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of in welke vorm dan ook, welke derden lijden als gevolg van of in verband met de werkzaamheden die Goedwijs ten behoeve van Opdrachtgever verricht. Opdrachtgever vrijwaart Goedwijs van alle eventuele aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook.

8.6. Goedwijs is tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van niet of niet volledig nakomen van enige contractuele verplichting, met dien verstande dat Goedwijs nimmer enigerlei aansprakelijkheid aanvaardt voor schade aan computerprogrammatuur en gegevensbestanden.

8.7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Goedwijs.

8.8. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Goedwijs lijdt ten gevolge van diefstal, brand of beschadiging, hoe ook genaamd, van de zaken en materialen van Goedwijs, zodra deze zich binnen de feitelijke macht en/of bedrijfsgebouwen van Opdrachtgever bevinden.

Artikel 9: Overmacht

9.1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Goedwijs geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Goedwijs niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

9.2. Goedwijs heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Goedwijs haar verbintenis had moeten nakomen.

9.3. Indien Goedwijs bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 10: Filmbeelden

10.1. Bij het uitvoeren van werkzaamheden gericht op scholings- en coachingstrajecten maakt Goedwijs gebruik van video- en/of camera opnames. De werksituatie(s) bij Opdrachtgever worden dan opgenomen met als doel om het trainen/coachen van cursisten verbonden aan Opdrachtgever te bevorderen.

10.2. Goedwijs is ten aanzien van video- en camera opnames gebonden aan privacy wet- en regelgeving en de regels zoals opgenomen in het Gedragsconvenant Beeldcoaching.

10.3. Goedwijs kan bij de uitoefening van haar werkzaamheden filmbeelden overleggen aan Opdrachtgever. Op voornoemde filmbeelden kunnen werknemers of derden verbonden aan Goedwijs te zien zijn. Gelet op privacy wet- en regelgeving alsmede de regels opgenomen in het Gedragsconvenant Beeldcoaching is het Opdrachtgever niet toegestaan om de filmbeelden waarop werknemers of derden verbonden aan Goedwijs te zien zijn, te tonen aan derden en/of te gebruiken voor andere doeleinden dan de training/coaching waarvoor ze bedoeld zijn, zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goedwijs.

Artikel 11: Betaling en facturering

11.1. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek, korting of verrekening binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te worden voldaan op een door Goedwijs op te geven bankrekening in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Goedwijs is aangegeven. Goedwijs heeft te allen tijde het recht om (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen voordat Goedwijs aanvangt met haar werkzaamheden.

11.2. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

11.3. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is bij de inning van de factuur alle daarmee verband houdende gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste volgens de wettelijke regeling worden bepaald doch met een minimum van € 250,-, verschuldigd aan Goedwijs.

11.4. Het in het vorige lid bepaalde ontneemt Goedwijs niet de bevoegdheid om de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of deze, voor zover niet uitgevoerd, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht schadevergoeding te vorderen.

11.5. In geval van liquidatie, ontbinding, stillegging, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever, dan wel in geval Opdrachtgever anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren, zijn alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar.

11.6. Goedwijs te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

11.7. Alle door Goedwijs gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw). Bij zogeheten fiscaal ‘’niet-vrijgestelde’’ activiteiten wordt de van toepassing zijnde omzetbelasting (btw) in rekening gebracht aan Opdrachtgever door Goedwijs.

Artikel 12: Klachten

12.1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat Goedwijs-zaken aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die Partijen dienaangaande zijn overeengekomen.

12.2. Klachten van welke aard ook schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

12.3. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Goedwijs daardoor gevallen, integraal voor rekening van Opdrachtgever.

12.4. Op Opdrachtgever rust de bewijslast dat de zaken waarop de klacht betrekking heeft dezelfde zijn als die welke door Goedwijs zijn geleverd.

12.5. Goedwijs zal zo spoedig mogelijk doch binnen acht (8) werkdagen nadat de klacht is ingediend de Opdrachtgever op de hoogte stellen dat de klacht ontvangen is. Goedwijs heeft de intentie om klachten binnen 4 (4) weken daaropvolgend af te handelen. In geval Goedwijs verwacht de klacht niet binnen deze termijn te kunnen behandelen c.q. afhandelen doet zij daarvan schriftelijk mededeling van aan Opdrachtgever.

12.6 Klachten zullen door Goedwijs altijd vertrouwelijk behandeld worden.

Artikel 13: Beëindiging overeenkomst

13.1. Indien de Overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, is ieder van de Partijen te allen tijde bevoegd de Overeenkomst met inachtneming van een naar omstandigheden redelijke termijn tegen het einde van een kalendermaand door opzegging te beëindigen, onverminderd het hierna in artikel 13.3 bepaalde.

13.2. Indien de Overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd of voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden, kan zij niet vóór afloop van die tijd of vóór afronding van die werkzaamheden beëindigd worden, behoudens het hierna in artikel 13.3 bepaalde.

13.3. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens Opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Goedwijs richt, zal hij te allen tijde eerst Goedwijs schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te melden.

13.4. Indien Goedwijs met ontbinding wordt geconfronteerd, zonder dat er sprake is van verzuim van haar zijde, heeft Goedwijs steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door Goedwijs verrichte prestaties en heeft Goedwijs onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

13.5. Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Goedwijs gesloten Overeenkomst of uit een daarmee samenhangende Overeenkomst voortvloeit dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen tegen Goedwijs te voldoen (in geval van faillissement e.d.), is Goedwijs gerechtigd om na een schriftelijke ingebrekestelling de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel deze geheel of ten dele te ontbinden.

Artikel 14: Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens

14.1. Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt tevens voor ingeschakelde derden.

14.2. Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de Partijen als zodanig is aangeduid.

14.3. Goedwijs is als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG) verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door Goedwijs noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst.

14.4. Goedwijs gebruikt de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om de Opdrachtgever van dienst te kunnen zijn. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

14.5. Goedwijs treft technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen

15.1. Alle voorwaarden, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van Goedwijs worden beheerst door Nederlands recht.

15.2. Alle geschillen tussen Partijen, die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden of enige tussen partijen gesloten Overeenkomst, zullen, voor zover de wet zulks toelaat, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Limburg, locatie Roermond.

Juli 2019, te Roermond.

terug